Advokátska kancelária bola založená v roku 2004. Už od roku 1998 poskytovala právne služby ako Komerčná kancelária. K našim klientom patria hlavne tí, ktorí uprednostňujú individuálny, bezprostredný prístup za účelom čo najlepšieho presadenia ich práv a oprávnených záujmov.

Venujeme sa poskytovaniu komplexného právneho poradenstva v odvetviach občianskeho, pracovného, rodinného, obchodného, správneho práva, vrátane práva sociálneho zabezpečenia.

Našim klientom poskytujeme zastupovanie pred súdmi každého stupňa, notárstvami, orgánmi štátnej správy, ostatnými verejnoprávnymi subjektmi, služby smerujúce k mimosúdnemu riešeniu sporov, uzatváraniu dohôd a zmlúv širokého spektra.

S cieľom poskytnúť klientovi naozaj komplexné služby, našu činnosť vykonávame v tesnej súčinnosti s  notármi, exekútormi, daňovými poradcami i geodetmi a v prípade potreby zabezpečíme klientom i preklady, vrátane prekladov úradných dokumentov.