JUDr. Adriána ŠEBESTOVÁ, advokátka
zapísaná v zozname advokátov SAK pod č. 3189
so sídlom: SNP 600/96
965 01 Žiar nad Hronom
mobil: 0905 173 210
e-mail : judr.sebestova@gmail.com